Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum a 2100 International Digital Agency Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő („Adatkezelő”) 2100Labs.com, 2100labs.co és marketingugynokseg.com honlapra vonatkozó („Honlap”) kapcsolódó személyes adatok kezeléséről ad tájékoztatást. 

  1. Jelen dokumentum célja

A Honlap működtetése során a Honlapot látogatók („Érintett” vagy „Felhasználó”) személyes adatait az Adatkezelő kezeli a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel („Info tv.”) összhangban. Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlap használatával együtt járó adatkezelésekkel kapcsolatban.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított adatkezelési tájékoztató annak közlésétől hatályos.

  1. Az Adatkezelő

2100 International Digital Agency Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely és postacím: 1134 Budapest, Váci út 47.

e-mail cím: 2100@2100labs.com 

cégjegyzékszám: 01-09-384187

adószám: 29227905-2-41

képviseli: Várhegyi Viktor Dániel ügyvezető

a továbbiakban: „Adatkezelő”

  1. A Honlap használata során megvalósuló adatkezelések
  2. Kapcsolatfelvétel e-mail útján (2100@2100labs.com) vagy  internetes,közösségi média platformok igénybevételével (Facebook,TikTok, Google) 


Az adatkezelés célja: Felhasználó megkeresése és az általa, a kapcsolatfelvétel során leírtakra történő válaszadás; közösségi és más online platformok igénybevétele esetén a felhasználói regisztráció megkönnyítése külső szolgáltató autentikációs rendszerének beépítésével

Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok köre: e-mail cím, a Felhasználó által megadott egyéb személyes adat (jellemzően név), vagy külső szolgáltató (Facebook, TikTok illetve Google) által történő belépéshez szükséges felhasználói azonosító adatok 

Az adatok megőrzésének ideje: Az Adatkezelő a kapcsolatfelvételtől / a Felhasználóval folytatott utolsó kommunikációtól számított legfeljebb 6 hónapig őrzi meg az e-mail(eke)t és adatlapokat.

Hozzáférésre jogosult: Az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai, megbízottai, akiknek a kapcsolattartás és a megkeresések megválaszolása a feladatkörébe tartozik.


  1. Időpont foglalás konzultációra (https://2100labs.com/hu/30perceshivas/)

Az adatkezelés célja: Felhasználó konzultációra történő időpontfoglalásának biztosítása és a foglalás visszaigazolása e-mailben 

Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatok megőrzésének ideje: Az Adatkezelő a kapcsolatfelvételtől / a legfoglalt konzultáció időpontjától számított legfeljebb 6 hónapig őrzi meg az e-mail(eke)t

Hozzáférésre jogosult: Az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai, megbízottai, akiknek a kapcsolattartás és a megkeresések megválaszolása a feladatkörébe tartozik.

III. Feliratkozás (digitális marketing, SEO, online hirdetés, tartalomgyártás témájú hírlevelekre, DM megkeresésekre)

 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett korlátozás nélkül leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet. Érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatkezelés célja: Felhasználó részére elektronikus hírlevelek, tájékoztató és marketing célú e-mailek és SMS-ek küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) és a Grt. 6.§ (5) bekezdése

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, weboldal

Az adatok megőrzésének ideje: Az Adatkezelő az adatokat az érintetti leiratkozásig (érintetti hozzájárulás visszavonásáig) kezeli.

Hozzáférésre jogosult: Az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai, megbízottai, akiknek a marketing és a sales tevékenységek a feladatkörükbe tartoznak.

  1. Számlázás

Adatkezelés célja: Számla kiállítása, könyvelés előkészítése, nyilvántartása a jogszabályoknak megfelelően

Adatkezelés jogalapja: A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése. (Számv.tv. 169.§ (2) bek.)

Kezelt adatok köre: Érintett/ cég neve, számlázási címe, cég adószáma, banki átutalás esetén bankszámlaszáma

Az adatok megőrzésének ideje: A fizetési és számlázási adatokat 8 évig kötelezően meg őrizi Adatkezelő.

Hozzáférésre jogosult: Az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai, akiknek a pénzügyi és számlázási feladatok a feladatkörükbe tartoznak, továbbá a könyvelő részére továbbításra kerül.

  1. Adatfeldolgozók, önálló adatkezelők

Adatkezelő a Honlap működtetése során az alábbi adatfeldolgozókat, önálló adatkezelőket veszi igénybe:

Online szerződéskötés – PandaDoc dokumentumkészítő

Név: PandaDoc Inc.

Székhely: 3739 Balboa St #1083, San Francisco, CA 94121, Egyesült Államok

Elérhetőség: legal@pandadoc.com 

https://privacyportal.onetrust.com/webform/68a57c74-9312-47e6-858f-68e403ff26c9/8d7ba1f2-cd85-4b02-8bcb-76a22d869123 

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.pandadoc.com/privacy-notice/ 

Számlázás - Billingo számlázóprogram

Név: Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Képviselő neve: Sárospataki Albert vezérigazgató

E-mail: hello@billingo.hu 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Gyetvai Zalán ügyvéd

elérhetőség: 1011 Budapest, Fő utca 41. 3/2.

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

Hírlevél küldés - MailerLite hírlevélküldő rendszer 

Név: MailerLite Limited

Székhely: 38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89, Írország

Elérhetőség: https://www.mailerlite.com/contact-us?category=legal

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Adatfeldolgozói tevékenység: hírlevél és DM levél küldése 

Hírlevél küldés - Activecampaign hírlevélküldő rendszer 

Név: ActiveCampaign LLC

Székhely: 1 N Dearborn St 5th floor, Chicago, IL 60602, United States

Elérhetőség: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

Adatfeldolgozói tevékenység: hírlevél és DM levél küldése 

Hírlevél küldés - Beehiiv hírlevélküldő rendszer 

Név: beehiiv Inc.

Székhely: 228 Park Avenue New York, New York 10003 

 Elérhetőség: privacy@beehiiv.com 

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.beehiiv.com/privacy 

Adatfeldolgozói tevékenység: hírlevél és DM levél küldése 

Időpontfoglalás és adatlapok - Gohighlevel platform

Név: HighLevel Inc.

Székhely: 400 North Saint Paul St. Suite 920,Dallas, Texas 75201

Elérhetőség: legal@gohighlevel.com

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.gohighlevel.com/privacy-policy

Adatfeldolgozói tevékenység: komplex weboldal készítő és üzemeltető platform 

  1. Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon olyan hivatkozások is előfordulnak, amelyek más webhelyekre vezetnek (Google, Facebook, Tik-Tok). Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

  1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Adatkezelő, mind az arra jogosult adatfeldolgozók megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., továbbá a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az általuk kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

  1. Érintettek jogai, és jogérvényesítés

Az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lenniük.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

A tájékoztatáshoz való jog írásban a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. 

Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Jogorvoslati lehetőségek:

Adatkezelővel kapcsolatfelvétel

Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel a 2100@2100labs.com e-mail címen. 

Adatvédelmi hatóságnál panasz benyújtásának joga

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.)

Bírósághoz fordulás joga:

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek

Budapest, 2024.02.09.

Kérdésed van? Írj nekünk

2100@2100labs.com

Offices:
HU
1134 Budapest Lehel utca 25. 1. em. 1. ajtó
USA
Miami location soon